مطالب توسط e ebrahimi

شیخ طوسی…

صدقه جاریه، حسنه‌ای است که از مال و فرزند بهتر است و پرونده انسان را تا ابد باز …