• آدرس : خیابان فردوسی، شماره ٣٢٤– ٣٢٠
  • تلفن : ‏٣٩٩٩١٢٦٠ـ٠٢١
  • روز و ساعت کاری : سفارت در روزهای جمعه و شنبه تعطیل است.
  • وب سایت: www.teheran.diplo.de