مشخصات فردی


  نام*

  نام خانوادگی*

  پست الکترونیک*

  شماره تماس*

  تلفن همراه*

  کدپستی

  نام شرکت*


  محصول و خدمات دريافت شده


  نوع محصول يا خدمات دريافت شده*


  سوالات نظر سنجی


  1- تنوع محصولات و خدمات ارائه شده*
  2- طراحی ظاهری محصول ارائه شده*
  3- کیفیت و صحت عملکرد محصولات*
  4- میزان انطباق محصولات و خدمات با خواسته شما*
  5- کیفیت و خدمات ارائه شده نسبت به قیمت*
  6- تحویل به موقع سرویس یا محصول*
  7- میزان صحت کارکرد محصول در هنگام تحویل*
  8- نحوه برخورد پرسنل بخش آموزش*
  9- نحوه برخورد پرسنل شرکت*
  10- نحوه ارتباط با مدیران شرکت در صورت لزوم*
  11- پاسخگویی به مشتری و دریافت درخواستها و شکایات وی*
  12- نحوه پیگیری نظرات ،پیشنهادات و انتقادات شما*
  13- سرعت عمل در تامین خواسته های مشتری*
  14- نحوه برخورد کارکنان واحد گارانتی و خدمات پس از فروش*
  15- انجام صحیح و پیگیری به موقع موارد تحت پشتیبانی*
  16- تعمیر، رفع ایراد و بروز رسانی محصولات*
  17- نحوه برخورد کارشناس فروش*
  18- نحوه تسویه حساب*

  یادداشت شما


  یادداشت شما